Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Croes Connect: de eenmanszaak Croes Connect, gevestigd te Riel, aan de Brokkenstraat 9, geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer18079595
 • Deelnemer: de (rechts-)persoon aan wie Croes Connect het abonnement of opdrachtbevestiging heeft gericht, of die Croes Connect opdracht heeft gegeven tot het verlenen van een dienst.
 • Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Croes Connect en Deelnemer die tot stand is gekomen conform artikel 3 van onderhavige Algemene Voorwaarden.
 • Diensten: de uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot het volgen van de lessen, in de ruimste zin des woords, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, Yoga-vormen, mindfulness en meditatie workshops en events

 

 1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Croes Connect en Deelnemer, alsmede op alle nieuwe Overeenkomsten en verder alle (rechts-)handelingen van Croes Connect met, voor of jegens de deelnemer, inclusief buitengerechtelijke verbintenissen. Afwijken van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend middels een schriftelijke verklaring die zowel door Croes Connect, als door de deelnemer is ondertekend.

Indien bepalingen in de opdrachtbevestiging afwijken van onderhavige Algemene Voorwaarden, prevaleert de opdrachtbevestiging.

 

 1. Abonnementen en producten

De deelnemer heeft de mogelijkheid te kiezen voor een losse les, workshop, evenement of een abonnement. Alle abonnementen/producten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Er vindt onder geen enkel beding restitutie van het abonnementsgeld plaats.

 • Losse les; een losse les is eenmalig.
 • Maandabonnement; betaling van het abonnement via maandelijkse automatische incasso. Het abonnement wordt, tenzij tijdig opgezegd, maandelijks automatisch verlengd.
 • Rittenkaart; aantal genoemde deelnamen aan de lessen binnen het genoemde aantal maanden te gebruiken, daarna vervallen nog eventueel openstaande lessen. Betaling via overschrijving of incasso. Er vindt geen restitutie plaats.
 • Workshop/training: Betaling via overschrijving of incasso. Er vindt geen restitutie plaats.
 • Evenement: Betaling via overschrijving of incasso. Er vindt geen restitutie plaats.

 

 1. Automatische incasso bij maandabonnement

Bij het maandabonnement wordt de betaling middels incasso betaald. De deelnemer geeft hiervoor door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier toestemming. Indien de incasso om wat voor reden ook niet kan worden uitgevoerd zal er €7,50 administratiekosten worden berekend.

 

 

 1. Beëindiging abonnement

Het maandabonnement kan ten alle tijde schriftelijk of via e-mail worden opgezegd. De opzegtermijn voor het maandabonnement bedraagt 1 volledige kalendermaand. Uitschrijving bij een maandabonnement is alleen mogelijk per 1e van elke kalandermaand.

Voor de rittenkaart geldt dat deze tussentijds niet kan worden beëindigd.

 

 1. Les missen

Indien de deelnemer met een vast lesuur (maand- of jaarabonnement) niet kan deelnemen aan het gereserveerde lesuur, door ziekte of werk, dan is er de mogelijkheid tot inhalen. Dit is alleen mogelijk als de deelnemer tijdig de reservering voor de betreffende les via het klantportaal heeft geannuleerd. Alleen dan is het mogelijk een les in te boeken op een ander moment.

 

 1. Uitval van de les

Het kan voorkomen dat een les uitvalt. Bijvoorbeeld vanwege ziekte van een docent. Er vindt in dit geval geen restitutie plaats, maar de deelnemer krijgt de mogelijkheid de gemiste les in te halen in iedere andere beschikbare les. Hiervoor kan de deelnemer een les reserveren via het klantportaal.

 

 1. Uitval of langdurige ziekte

Bij langdurige ziekte van de deelnemer (uitval door ziekte langer dan een maand) is het mogelijk het abonnement te bevriezen, mits uitval van de klant tijdig schriftelijk of via e-mail wordt gemeld. In geval van zwangerschap is deze periode 4 maanden.

Bij een maandabonnement geldt dat er gedurende de bevriezingsperiode niet wordt geïncasseerd en zodra betrokken deelnemer weer beter is, vangt de incasso automatisch weer aan. Bij een 10-rittenkaart wordt de einddatum van de kaart met evenredige periode uitgesteld met een maximum van 2 maanden. In alle gevallen vindt er geen restitutie van het abonnementsgeld plaats.

 

 1. Vakantie van de klant

Indien de deelnemer voor langer dan een maand met vakantie gaat en hierdoor geen lessen kan volgen, dan kan de deelnemer zijn maandabonnement tijdelijk bevriezen, mits de aanvraag hiertoe minimaal 3 weken van tevoren via e-mail is doorgegeven. Het bevriezen kan maximaal 2 maanden, daarna vangt de incasso automatisch weer aan.

Voor de rittenkaart geldt dat deze tussentijds niet kan worden beëindigd of bevroren, ook niet bij vakantie van de deelnemer.

 

 1. Sluitingen

Tijdens officiële feestdagen vinden geen lessen plaats. Tijdens de zomer is een aangepast vakantierooster. De abonnementskosten zijn hierop bepaald en blijven derhalve tijdens deze perioden doorlopen.

 

 1. Aanpassen rooster

Het kan voorkomen dat er tijdelijk een aangepast rooster wordt geboden of dat het rooster blijvend wijzigt. Het kan hierdoor voorkomen dat er lessen vervallen, een andere vorm of docent(e) krijgen. De abonnementskosten blijven tijdens deze voornoemde perioden doorlopen, dit geeft geen recht tot restitutie.

 

 1. Wijzigingen van de abonnementskosten

Croes Connect behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten eenzijdig aan te passen. Indien u de wijziging in abonnementskosten niet wenst te accepteren, heeft de deelnemer het recht om het abonnement binnen 1 maand na wijziging van de abonnementskosten op te zeggen.

 

 1. Aansprakelijkheid

Middels het inschrijfformulier verklaart de deelnemer in goede gezondheid te verkeren. De deelnemer brengt Croes Connect op de hoogte van eventuele veranderingen ten aanzien van de geestelijke en/of lichamelijk gezondheid.

De deelnemer dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van sport risico’s met zich meebrengt. Het volgen van de lessen is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van de deelnemer. Croes Connect, alsook de docenten werkzaam voor of uit naam van Croes Connect, zijn niet aansprakelijk voor lichamelijk of geestelijk letsel ontstaan tijdens of ten gevolge van de lessen. Croes Connect, alsook de docenten werkzaam voor of uit naam van Croes Connect, zijn niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal van persoonlijke eigendommen. Croes Connect sluit alle aansprakelijkheid uit.

 

 1. In de zaal

Ten behoeve van de hygiëne vragen wij de deelnemer een ruime handdoek mee te nemen om op te liggen en het dragen van sokken.  Er zijn mattensprays beschikbaar voor het reinigen van de mat. Wij zijn dankbaar als u hier gebruik van maakt. De zaal mag niet met schoenen worden betreden. Neem waardevolle spullen mee de zaal in en leg deze op een veilige plaats. Sieraden en brillen niet op de grond naast je mat neerleggen, maar op een veilige plek waar niemand er op kan staan.

 

 1. Overige bepalingen

Alle gevallen en/of situaties, waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Croes Connect beoordeeld en beslist.

 

 1. Versie van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden is aangemaakt op 20 juli 2019. Wij hebben het recht deze verklaring aan te passen.

Privacyverklaring

Croes Connect, gevestigd aan Brokkenstraat 9, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Esther Croes

Brokkenstraat 9

5133 AL Riel

0647756408

www.croesconnect.nl

 

Esther Croes is de Functionaris Gegevensbescherming van Croes Connect, zij is te bereiken via info@croesconnect.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Croes Connect verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@croesconnect.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Croes Connect verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Croes Connect verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Croes Connect neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Croes Connect) tussen zit. Croes Connect gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 

Fitmanager is het automatiseringsprogramma waar je account kan aanmaken, lessen kan inboeken en automatisch kan betalingsverkeer plaatsvindt. Tevens kun je een app van Fitmanager op je smartphone downloaden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Croes Connect verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Croes Connect blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Croes Connect gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Croes Connect gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Deze cookies worden ongeveer 90 dagen bewaard.

 

 

Account, wachtwoord

 

Ieder account is beveiligd met een wachtwoord. U bent verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan ervan uit dat als wordt ingelogd met het wachtwoord, dit geschiedt door de eigenaar van het betreffende account. Indien u inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens wenst, kunt u dit zelf verrichten via uw account.

 

 

Bewaartermijn

 

Persoonsgegevens worden bewaard tot het moment u uw account beëindigd. Vanaf dat moment worden nog wel de volgende persoonsgegevens bewaard: uw gedane betalingen, facturen, uw volledige naam, adres en woonplaats. Deze gegevens worden bewaard zolang wij dat wettelijke verplicht zijn.

 

Klacht

 

Indien u meent dat uw privacyrechten worden geschonden heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

Datalekken

 

Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

 

Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokken de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

 

Versie van deze privacyverklaring

 

Deze privacyverklaring is aangemaakt op 20 juli 2019. Wij hebben het recht deze verklaring aan te passen.